NUMENCIAL - Indicaciones

Demencia de tipo Alzheimer de carácter leve o moderado.